Piesakies jaunumiem un saņem papildus 3% atlaidi:
Grozs tukšs
 
Privātums
PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Golden gate (turpmāk tekstā - Golden gate), registrācijas numurs 40103179330, juridiskā adrese: Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulv.16-11, LV-1050, mājaslapas adrese: www.goldengate.lv

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Golden gate vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.

Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis). Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Iegādājoties Interneta veikalā www.goldengate.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "Golden gate" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus.


Golden gate iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
- Veic pasūtījumu vai Iegādājas produktus un/vai pakalpojumus interneta veikalā www.goldengate.lv
- Pierakstās jaunumu saņemšanai www.goldengate.lv
- Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Golden gate saistībā ar informācijas pieprasīšanu caur e-pastu info@goldengate.lv vai pa telefonu
- Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās

Golden gate ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:
- Vārds, uzvārds,  piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
- Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Golden gate

Klienta personas datu apstrādes pamats:
- Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
- Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Golden gate varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās

Golden gate apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
- Piedāvājumu sagatavošanai;
- Pārdošanas darījumu noformēšanai;
- Piegādes nodrošināšanai;
- Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem (e-pasta un/ vai SMS) sūtīšanai;
- Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm; Pircēju personas datus SIA "Golden gate" apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.


Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm
- Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
- Golden gate ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
- Golden gate izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Datu drošība un datu labošana

- Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Golden gate, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
- Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
- Golden gate interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@goldengate.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
- Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@goldengate.lv;
- Golden gate neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Golden gate, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

Personas datu glabāšanas ilgums
Golden gate glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
- kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
- kamēr Golden gate pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Golden gate var realizēt savas leģitīmās intereses.


• Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
• Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.